Legal

 

Post  Name  Mobile Twitter
Convener Shri Surya Prakash Khatri 9810019166  
Co-Convener Shri Ritesh Tanwar 9999924124  
Co-Convener Shri Hariom Gupta 9810198988  
Co-Convener Shri Arjun Malik  9873503295  
Co-Convener Smt. Radha Yadav 9910344785  
Co-Convener Shri Ranjan Tyagi 9213787272  
Co-Convener Shri Ankit Verma 9999197883